Regulamin

Regulamin konkursu „Bosch Future 2019”

(Dalej „Konkurs”)


§ 1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs Bosch Future 2019”, zwanego dalej „Konkursem” jest Robert Bosch Sp. z o.o., przy ul. Jutrzenki 105, (02-231 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814, kapitał zakładowy 197 443 600 zł, NIP 5261027992 zwana dalej „Organizatorem”.
   
 2. Niektóre czynności związane z realizacją Konkursu wykonuje w imieniu Organizatora smARTcat Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuropatwy 28 (02-892 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000207029, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5222727484 zwana dalej: „Koordynatorem”.


§ 2. Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (dalej „Uczestnicy”) wytypowane przez Partnerów Handlowych spółki Robert Bosch Sp. z o.o. (dalej „Partnerzy”) spośród pracowników zajmujących się sprzedażą części samochodowych marki Bosch.
   
 2. Partnerzy wytypują osoby biorące udział w Konkursie. Każdy z Partnerów może wytypować dowolną liczbę Uczestników (każdy Uczestnik musi być pracownikiem Partnera, zajmującym się sprzedażą części samochodowych marki Bosch). Wysłanie Uczestnikom zaproszeń do Konkursu jest uzależnione od udzielenia przez Partnera zgody na udział jego pracowników w Konkursie. Zaproszenia zostaną wysłane do 12 marca 2019 r. przesyłką pocztową.
   
 3. Zgłoszenie jako Uczestnika Konkursu osoby niezajmującej się sprzedażą części zamiennych marki Bosch skutkuje wykluczeniem Zespołu z udziału w Konkursie.
   
 4. W Konkursie nie biorą udziału pracownicy Organizatora oraz Koordynatora.
   
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu oraz pozbawienia ewentualnego prawa do nagrody Uczestnika, który nie spełniał regulaminowych warunków uczestnictwa w Konkursie w momencie przystąpienia lub przestał je spełniać w okresie trwania Konkursu – chyba że Regulamin stanowi inaczej.


§ 3. Przystąpienie do Konkursu

 1. Wszyscy Uczestnicy wytypowani przez jednego Partnera stanowią jeden zespół uczestniczący w Konkursie (dalej: „Zespół”), z zastrzeżeniem jednak, iż:
  1. w przypadku, gdy w strukturze Partnera wydzielone są filie zajmujące się sprzedażą części samochodowych marki Bosch – wytypowani pracownicy każdej z takich filii Partnera stanowią odrębny Zespół; w wybranych przypadkach – na mocy porozumienia pomiędzy Organizatorem i Partnerem - za odrębny Zespół może zostać uznana określona grupa filii Partnera,
  2. w przypadku, gdy Partner wytypuje do udziału w Konkursie więcej niż 20 pracowników, Organizator jest uprawniony do podzielenia wytypowanych pracowników na dwa lub więcej Zespołów (według uznania Organizatora).
    
 2. Aby zgłosić Uczestnika do Konkursu, Partner powinien w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., wypełnić dostępny w sieci Internet na stronie www.BoschFuture.pl formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), obejmujący:
  1. informacje dotyczące zgłaszającego Partnera oraz
  2. informacje o wytypowanym Uczestniku: imię, nazwisko, stanowisko, telefon komórkowy oraz adres e-mail, przy czym podanie imienia, nazwiska, telefonu komórkowego i stanowiska Uczestnika jest obowiązkowe.  
    
 3. Zgłoszenia Uczestnika może dokonać w imieniu Partnera filia Partnera (lub grupa filii) stanowiąca Zespół w Konkursie, jeżeli zostanie to uzgodnione pomiędzy Organizatorem i Partnerem.
   
 4. Partner oświadcza, iż posiada zgody pracowników na zgłoszenie ich uczestnictwa do Konkursu i zostali oni poinformowani o celu przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach określonych w § 8.
   
 5. Konkurs składa się z dwóch Etapów.
   
 6. Koordynator po otrzymaniu Formularza od Partnera przydziela Uczestników do danego Zespołu.
   
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia i wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza, o którym mowa w §3 pkt 2, w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zgłoszenia dokonanego po upływie powyższego terminu.
   
 8. Uczestnik ma prawo do odbioru nagrody w I Etapie Konkursu pod warunkiem, że przez cały okres I Etapu Konkursu tj. od 01 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. był pracownikiem Zespołu uprawnionego do odbioru nagród. Jeżeli Uczestnik pracował krócej, nie ma prawa do nagrody ani do udziału w II Etapie Konkursu. Jeżeli w okresie I Etapu Konkursu Uczestnik pracował w kilku różnych Zespołach, zdobyte punkty nie sumują się (uwzględniany jest wyłącznie wynik osiągnięty w ostatnim Zespole).
   
 9. Uczestnik, który zmienił Zespół po zakończeniu I Etapu Konkursu, nie ma prawa do udziału w II Etapie Konkursu - za wyjątkiem sytuacji, gdy oba Zespoły Uczestnika (poprzedni i obecny) zakwalifikowały się do II Etapu Kunkursu.
   
 10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazywanie przez Partnera co miesiąc do Organizatora informacji dotyczących zagregowanych wyników sprzedaży całego asortymentu części zamiennych marki Bosch osiągniętych przez Zespół w okresie trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia wyników Zespołu w przypadku, gdy wyniki sprzedaży zostaną przekazane przez Partnera z opóźnieniem.
   
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania odmiennych warunków przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie dla niektórych Partnerów i zgłoszonych przez nich Uczestników, jeżeli spowodowane one będą względami obiektywnymi lub będą wynikać z porozumień łączących Partnera i Organizatora.
   
 12. Odmienne warunki, o których mowa w pkt. 11, nie będą miały wpływu na zasady uczestnictwa i szansę zdobycia nagrody w Konkursie przez Uczestników, których nie dotyczą. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania odmiennych warunków uczestnictwa w Konkursie wyłącznie Partnerom i Uczestnikom, wobec których mają zastosowanie.
   
 13. Uczestnicy otrzymają informację o przydziale do danego Zespołu SMS-em wraz z hasłem i loginem umożliwiającym zalogowanie się na stronie internetowej www.BoschFuture.pl w następujących terminach:
  1. Uczestnicy, którzy zostaną zgłoszeni przez Partnerów do Konkursu do 31 marca 2019 r. – otrzymają SMS z loginem i hasłem na podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego do 6 kwietnia 2019 r.,
  2. Uczestnicy, którzy zostaną zgłoszeni przez Partnerów po 31 marca 2019 r. i ich  zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora – otrzymają login i hasło do zalogowania się na www.BoschFuture.pl w terminie 10 dni roboczych od dnia rejestracji (SMS-em przesłanym na podany numer telefonu komórkowego),
  3. Uczestnicy otrzymają informację o przydziale do danej Grupy i Zespołu, logując się na stronie internetowej www.BoschFuture.pl, gdzie na podstronie „Realizacja planu”, takie informacje będą widoczne.
    

§ 4. I Etap Konkursu

 1. Rywalizacja Zespołów w I Etapie Konkursu odbywa się w ramach 7 grup (dalej: „Grupy”):
  1. Ambitni twórcy – Gordon Sp. z o.o.
  2. Kreatywni odkrywcy – Inter Team
  3. Czołowi wizjonerzy – Auto Land + Arpol
  4. Doświadczeni innowatorzy – Inter Parts
  5. Nieustraszeni pionierzy – Autos
  6. Fachowi technolodzy – mieszanka (Motogama, M-Mot, Martex, Rodon, Motorol, Auto Partner Holding, Edpol, Autorak)
  7. Brawurowi wynalazcy – Inter Cars
    
 2. Podział na Grupy dokonywany jest przez Organizatora pod względem potencjału i wielkości dotychczasowej sprzedaży części zamiennych Bosch przez Partnerów.
   
 3. W I Etapie Konkursu Uczestnicy, współdziałając w ramach swoich Zespołów, rywalizują z innymi Zespołami przydzielonymi do tej samej Grupy.
   
 4. I Etap Konkursu odbywa się od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i obejmuje trzy miesięczne okresy rozliczeniowe.
   
 5. Każdy Zespół otrzyma od Organizatora lub Partnera do 1 kwietnia 2019 r. 3 (trzy) miesięczne plany sprzedaży całego asortymentu części zamiennych marki Bosch (dalej: „Plan obrotów” lub „Plany obrotów”) (bez ESI i diagnostyki) – do zrealizowania w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
   
 6. Zadanie konkursowe w I Etapie Konkursu polega na sprzedaży całego asortymentu części samochodowych marki Bosch (bez ESI i diagnostyki), w celu jak najwyższej realizacji Planu obrotów, za co przyznawane będą Zespołowi punkty Konkursu zwane „Future Coiny”. Po zakończeniu I Etapu Konkursu, każdy członek danego Zespołu dysponuje indywidualnie liczbą „Future Coinów” równą liczbie „Future Coinów” zebranych przez jego Zespół.
   
 7. Za realizację przez Zespół minimum 100% (przy czym realizacja na poziomie równym lub powyżej 99,6% jest traktowana jako 100%) miesięcznego Planu obrotów Zespół otrzymuje 10 „Future Coinów”. W sumie, za realizację miesięcznych Planów obrotów, każdy Zespół może zebrać maksymalnie 30 „Future Coinów”.
   
 8. Informacje o liczbie zdobytych „Future Coinów” będą uaktualniane do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, na stronie www.BoschFuture.pl oraz wysyłane do Uczestników SMS-em. Warunkiem publikacji informacji o zdobytych „Future Coinach” jest przekazanie najpóźniej do 17 dnia kolejnego miesiąca Organizatorowi przez Partnera danych dotyczących wyników sprzedaży części samochodowych marki Bosch (bez ESI i diagnostyki) osiągniętych przez Zespół w poprzednim miesiącu.


§ 5. Konkurs Foto i Konkursy Wiedzy

 1. Uczestnicy będący pracownikami jednej filii danego Partnera (dalej: "Grupa Sprzedażowa") w trakcie trwania I Etapu Konkursu mają możliwość zdobycia dodatkowej nagrody rzeczowej poprzez uczestnictwo w konkursie foto (dalej „Konkurs Foto”).
   
 2. Konkurs Foto odbywa się według następujących założeń:
  1. w przypadku, gdy Uczestnicy zostali podzieleni w ramach I Etapu Konkursu na 2 lub więcej Zespołów w ramach jednej filii, są oni traktowani w Konkursie Foto jako oddzielne Grupy Sprzedażowe,
  2. w celu przystąpienia do Konkursu Foto, Uczestnik będący przedstawicielem danej Grupy Sprzedażowej (dalej: „Przedstawiciel Grupy Sprzedażowej”) powinien przesłać w okresie od 15.04.2019 r. do 30.04.2019 r. zdjęcie konkursowe spełniające wymagania określone w §5 pkt. 2.3. Regulaminu (dalej: „Praca Konkursowa”). Prace Konkursowe, które dotrą do Koordynatora po upływie powyższego terminu, nie będą uwzględniane w Konkursie Foto, bez względu na datę ich nadania,
  3. Pracę Konkursową stanowi zdjęcie prezentujące plakat konkursowy o nowym filtrze kabinowym Filter+. Wymagania/warunki zgłoszenia Pracy Konkursowej:
   1. na Pracy Konkursowej musi być widoczny plakat konkursowy, który zostanie przesłany przez Kordynatra do 14 kwietnia 2019 r.,
   2. z Pracy Konkursowej (zdjęcia) powinno wynikać, że plakat jest stale eksponowany w oddziale - powinien być zamieszczony (zawieszony/przyklejony) w widocznym miejscu na obszarze oddziału (np. na ścianie, szafie, drzwiach, szybie, gablocie), a w szczególności nie powinien być jedynie trzymany przez osoby pozujące na zdjęciu,
   3. Praca Konkursowa może (lecz nie musi) przedstawiać członków Grupy Sprzedażowej,
   4. przesłana Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika lub odpowiednio członków Grupy Sprzedażowej,
   5. przesłana Praca Konkursowa nie może prezentować Uczestnika, Grupy Sprzedażowej lub marki Bosch w sposób obraźliwy, niemoralny lub obrażający uczucia religijne innych Uczestników Konkursu,
   6. Praca Konkursowa powinna być zgłoszona w formacie JPEG,
  4. Przedstawiciel Grupy Sprzedażowej gwarantuje, że jest autorem Pracy Konkursowej i udziala Organizatorowi i Koordynatorowi zgody na publikację Pracy Konkursowej w galerii konkursowej na stronie www.BoschFuture.pl w zakładce „Konkurs Foto” w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 3 lat od jego zakończenia,
  5. Pracę Konkursową należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@BoschFuture.pl o tytule „Konkurs Foto”. W treści e-maila należy wpisać imię i nazwisko Przedstawiciela Grupy Sprzedażowej, nazwę Partnera oraz adres filii. W przypadku występowania na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestników, należy dołączyć wypełniony formularz zgody na publikację wizerunku znajdujący się na stronie www.BoschFuture.pl w zakładce "Konkurs Foto". Nieprzesłanie prawidłowo wypełnionego formularza powodować będzie niemożność publikacji Pracy Konkursowej w galerii konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji jedynie wybranych Prac Konkursowych,
  6. Przedstawiciele Grup Sprzedażowych gwarantują, że do zgłaszanych Prac Konkursowych posiadają odpowiednie prawa pozwalające im na udzielenie zgody zgodnie z pkt 2.4. powyżej,
  7. jedna Grupa Sprzedażowa może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową spełniającą warunki punktu 2.3 tego paragrafu,
  8. w Konkursie zostało przewidzianych 250 nagród w postaci zestawu: 1 herbaty czarnej aromatyzowanej owoce leśne 20 torebek, 1 herbaty czarnej Lipton Yellow Label 100 torebek, 1 kawy mielonej Dallmayr Prodomo 250g i 1 opakowania czekoladek Merci 250g o wartości 54,31 PLN brutto, zaprezentowanego na stronie www.BoschFuture.pl w zakładce „Konkurs Foto” oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% wartości nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach,
  9. za zwycięskie w Konkursie zostanie uznanych 250 Prac Konkursowych, które dotrą do Koordynatora jako pierwsze i które będą spełniać wymagania określone w Regulaminie. Decyzję o ewentualnym nieuwzględnieniu Pracy Konkursowej w Konkursie podejmuje Komisja. Wpływ na wyniki Konkursu nie ma faktyczny moment doręczenia plakatu konkursowego Uczestnikom przez pocztę,
  10. Komisja konkursowa ma prawo do nieprzyznania części nagród, jeżeli do Konkursu nie zostanie przesłana wystarczająca ilość Prac Konkursowych lub jeśli przesłane Prace Konkursowe nie będą spełniać wymagań określonych w punkcie 2.3 tego paragrafu,
  11. Uczestnicy Grup Sprzedażowych, którym zostaną przyznane nagrody zostaną poinformowani o wygranej do 13.05.2019 r. na stronie www.BoschFuture.pl,
  12. nagrody zostaną przesłane przez Koordynatora w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia wyników przesyłką kurierską na adres filii podany podczas rejestracji do Konkursu (adresatem będzie Przedstawiciel Grupy Sprzedażowej). W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą powróci do Koordynatora jako nieodebrana pomimo dwukrotnej próby jej dostarczenia, nagroda zawarta w tej przesyłce przepada na rzecz Organizatora, co powoduje utratę przez Grupę sprzedażową prawa do nagrody,
  13. wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu powinny być zgłaszane listem poleconym na adres siedziby Koordynatora lub mailowo na adres kontakt@BoschFuture.pl w ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Foto Bosch Future 2019” oraz powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres filii oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Zgłaszający o decyzji zostanie powiadomiony e-mailowo lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym,
  14. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju,
  15. dowodem wydania nagród w Konkursie Foto jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika Potwierdzenia odbioru nagrody i odesłanie do Koordynatora w formie:
   1. oryginału dokumentu kurierem lub pocztą,
   2. skanu lub zdjęcia dokumentu drogą e-mailową na adres kontakt@BoschFuture.pl lub MMS’em na numer 661 000 385, 
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w Konkursie Foto poprzez stosowny komunikat na www.BoschFuture.pl. w zakładce Konkurs Foto.
    
 3. Każdy z Uczestników Konkursu będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych nagród rzeczowych poprzez uczestnictwo w dwóch konkursach wiedzy (dalej „Konkursy Wiedzy”), przeprowadzanych według następujących założeń: 
  1. w trakcie trwania I Etapu zostaną przeprowadzone 2 Konkursy Wiedzy:
   1. Konkurs Wiedzy „Filtry Kabinowe” – w terminie 13 – 31.05.2019.,
   2. Konkurs Wiedzy „Układy Hamulcowe” – w terminie 10 – 28.06.2019 r.,
  2. w ramach jednego Konkursu Wiedzy, na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, zostanie przeprowadzony test wiedzy (dalej: „Test Wiedzy”) w formie quizu, za który będzie możliwe do zdobycia od 0 do 15 punktów (dalej: „Punkty”), 
  3. w każdym Konkursie Wiedzy każdy Uczestnik ma prawo do jednego podejścia do Testu Wiedzy,
  4. w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego Konkursu Wiedzy sporządzona zostanie lista rankingowa z wynikami Uczestników uszeregowanymi od najlepszego do najsłabszego wyniku zdobytych Punktów. W przypadku wyniku punktowego ex aequo o wyższej pozycji w rankingu decydować będzie czas wypełnienia Testu Wiedzy,
  5. nagrodę w każdym Konkursie Wiedzy otrzyma pierwszych 500 Uczestników w rankingu danego Konkursu Wiedzy, 
  6. nagrodą w Konkursie Wiedzy „Filtry Kabinowe” jest Wyciskarka Zelmer do cytrusów ZCP1000W o wartości  68 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% wartości nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach,
  7. nagrodą w Konkursie Wiedzy „Układy Hamulcowe” jest Czajnik Zelmer ZCK1110X o wartości 128 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% wartości nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach,
  8. nagrody zostaną wysłane w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia wyników każdego z Konkursów Wiedzy, na adres miejsca pracy Uczestnika podany podczas rejestracji do Konkursu, 
  9. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju,
  10. dowodem wydania nagród w Konkursach Wiedzy jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika Potwierdzenia odbioru nagrody i odesłanie do Koordynatora w formie:
   1. oryginału dokumentu kurierem lub  pocztą, 
   2. skanu lub zdjęcia dokumentu drogą e-mailową na adres kontakt@BoschFuture.pl lub MMS’em na numer 661 000 385,
  11. szczegółowe informacje o zasadach przyznawania nagród zostaną ogłoszone na platformie internetowej Konkursu www.BoschFuture.pl w zakładce „Konkursy Wiedzy” w dniu rozpoczęcia każdego Konkursu Wiedzy,
  12. Punkty zdobyte w „Konkursach Wiedzy" nie są łączone z „Future Coinami” zdobytymi za realizację Planu obrotów.


§ 6. Zwycięzcy i nagrody I Etapu Konkursu

 1. Każdemu Uczestnikowi Zespołu, który okaże się zwycięzcą I Etapu Konkursu, przysługiwać będzie nagroda rzeczowa spośród propozycji podanych na stronie internetowej www.BoschFuture.pl. Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody wyłącznie spośród nagród z kategorii cenowej odpowiadającej miejscu osiągniętemu przez jego Zespół, zgodnie z postanowieniami §6 pkt. 2 lub z kategorii niższej – pod warunkiem, że łączna wartość wybranych nagród z niższej kategorii nie będzie przekraczać limitu kategorii cenowej właściwej dla Uczestnika. 
   
 2. W I Etapie Konkursu nagrodami są:
  1. dla każdego Uczestnika należącego do Zespołu, który zajmie I miejsce w swojej Grupie (tj. zdobędzie 30 „Future Coinów”) - jedna z nagród z grupy o wartości od 350 do 450 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% wartości nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach,
  2. dla każdego Uczestnika należącego do Zespołu, który zajmie II miejsce w swojej Grupie (tj. zdobędzie 20 „Future Coinów”) - jedna z nagród z grupy o wartości od 150 do 250 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% wartości nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach.
  3.  przypadku, gdy w danej Grupie więcej niż jeden Zespół zdobędzie taką samą ilość „Future Coinów”, każdy z nich zostanie sklasyfikowany ex aequo na tym samym miejscu. 
  4. Uczestnicy mogą zamawiać nagrody poprzez stronę internetową www.BoschFuture.pl od 22 lipca 2019 r. do 11 sierpnia 2019 r., po ogłoszeniu wyników za trzeci miesięczny okres rozliczeniowy
  5. Nagrody niezamówione w ww. terminie przepadają i nie zostaną wydane Uczestnikom. 
  6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską w ciągu sześciu tygodni od dnia zakończenia okresu zamawiania nagród na adres podany w Formularzu przez Partnera zgłaszającego nagrodzonych Uczestników. 
  7. W przypadku zaistnienia okoliczności o obiektywnym charakterze (np. czasowa lub stała niedostępność nagrody na rynku, zastąpienie towaru stanowiącego nagrodę nowszym modelem), Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy nagród poprzez zamianę nagrody na nagrodę podobną i nie o niższej wartości. Zmiana ta zostanie opublikowana przez Koordynatora na stronie internetowej www.BoschFuture.pl.
  8. W przypadku, gdy w wyniku powyższej zmiany nagroda zamówiona przez Uczestnika stanie się niedostępna, Uczestnik będzie miał możliwość powtórnego zamówienia innej nagrody z odpowiedniej kategorii w dodatkowym, 14-dniowym terminie.
  9. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
  10. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
  11. Dowodem wydania nagrody jest potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika drogą elektroniczną na stronie Konkursu www.BoschFuture.pl.
  12. Brak możliwości doręczenia nagrody, spowodowany nieprawidłowością wskazanego adresu, powoduje przepadnięcie nagrody na rzecz Organizatora.


§ 7. II Etap Konkursu

 1. Do II Etapu Konkursu zakwalifikują się Uczestnicy Zespołów, które uzyskają w swojej Grupie  lub Podgrupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotów w I Etapie Konkursu. Organizator wyłoni Zespoły, których Uczestnicy będą brać udział w II Etapie Konkursu, według następujących założeń:
  1. Grupa Ambitni twórcy zostanie podzielona przez Organizatora na trzy Podgrupy: A, B i C. (każdy Zespół z tej Grupy zostanie poinformowany na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, do jakiej Podgrupy należy). Do II Etapu Konkursu awansują Uczestnicy:
   1. 6 najlepszych Zespołów z podrgupy A,
   2. 5 najlepszych Zespołów z podrgupy B,
   3. 4 najlepsze Zespoły z podrgupy C,
    które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Podgrupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu (łącznie 15 Zespołów).
  2. Grupa Kreatywni odkrywcy zostanie podzielona przez Organizatora na trzy Podgrupy: D, E, F (każdy Zespół z tej Grupy zostanie poinformowany na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, do jakiej Podgrupy należy). Do II Etapu Konkursu awansują Uczestnicy:
   1. 2 najlepszych Zespołów z podgrupy D
   2. 2 najlepszych Zespołów z podgrupy E,
   3. 2 najlepszych Zespołów z podgrupy F,
    które w czasie trwania I Etapu Edycji wiosennej Konkursu uzyskają w swojej Grupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji planów obrotu (łącznie 6 Zespołów).
  3. Grupa Czołowi wizjonerzy zostanie podzielona przez Organizatora na dwie Podgrupy: G, H. (każdy Zespół z tej Grupy zostanie poinformowany na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, do jakiej Podgrupy należy). Do II Etapu Konkursu awansują Uczestnicy:
   1. 3 najlepszych Zespołów z Podgrupy G, które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Podgrupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu, przy czym minimum jeden z nich to będzie Zespół, który uzyska w Podgrupie G najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu spośród Zespołów z firmy Auto Land,
   2. 2 najlepszych Zespołów z Podgrupy H, które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Podgrupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu, przy czym minimum jeden z nich to będzie Zespół, który uzyska w Podgrupie H najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu spośród Zespołów z firmy Auto Land.
    (łącznie 5 Zespołów).
  4. Z Grupy Doświadczeni innowatorzy do II Etapu Konkursu awansują 2 najlepsze Zespoły, które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Grupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu.
  5. Z Grupy Nieustraszeni pionierzy do II Etapu Konkursu awansują 3 najlepsze Zespoły, które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Grupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu.
  6. Z Grupy Fachowi technolodzy do II Etapu Konkursu awansuje 5 najlepszych Zespołów, które w czasie trwania I Etapu uzyskają w swojej Grupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu, przy czym w przypadku, gdy najwyższy wskaźnik w Grupie uzyska 2 lub więcej Zespołów od tego samego Partnera, przy ustalaniu Zespołów biorących udział z tej Grupy w II Etapie Konkursu, będzie brany pod uwagę wyłącznie jeden, najlepszy z Zespołów tego Partnera.
  7. Grupa Brawurowi wynalazcy zostanie podzielona przez Organizatora na dwie Podgrupy: L, M (każdy Zespół z tej Grupy zostanie poinformowany na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, do jakiej Podgrupy należy). Do II Etapu Konkursu awansują Uczestnicy:
   1. 25 najlepszych Zespołów z Podgrupy L,
   2. 25 najlepszych Zespołów z Podgrupy M,
    które w czasie trwania I Etapu Konkursu uzyskają w swojej Podgrupie najwyższy procentowy wskaźnik realizacji Planów obrotu (łącznie 50 Zespołów).
 2. Koordynator do 17 lipca 2019 r. ogłosi ostateczną listę Zespołów biorących udział w II Etapie Konkursu na stronie www.BoschFuture.pl. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu SMS-em. 
   
 3. Finał II Etapu Konkursu odbywać się będzie jako finałowy test wiedzy (dalej: „Finałowy Test Wiedzy”) poprzez platformę www.BoschFuture.pl z wiedzy o częściach samochodowych Boscha, według w terminie od 22 lipca 2019 r. do 11 sierpnia 2019 r. następujących zasad:
  1. w II Etapie Konkursu będzie miał prawo udziału każdy Uczestnik Zespołu wyłonionego zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu - pod warunkiem, że do dnia rozpoczęcia II Etapu Konkursu pozostanie pracownikiem Zespołu, który zakwalifikował się do II Etapu Konkursu,
  2. Uczestnicy otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu SMS-em oraz poprzez platformę internetową www.BoschFuture.pl do 17 lipca 2019 r.,
  3. każdy Uczestnik w Finałowym Teście Wiedzy będzie rywalizował indywidualnie o nagrodę główną Konkursu (dalej: „Nagroda Główna”), konkurując z Uczestnikami z tej samej Grupy lub Podgrupy, do której należy jego Zespół,
  4. informacje o liczbie pytań i zasadach Finałowego Testu Wiedzy zostaną ogłoszone na platformie internetowej www.BoschFuture.pl, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem - przed datą przeprowadzenia Finałowego Testu Wiedzy,
  5. wyniki Finałowego Testu Wiedzy zostaną ogłoszone przez Koordynatora na platformie internetowej www.BoschFuture.pl w ciągu 4 dni roboczych od jego zakończenia. 
    
 4. Zwycięzcami II Etapu Konkursu zostanie łącznie 175 Uczestników, z najlepszymi wynikami w Finałowym Teście Wiedzy zorganizowanym przez Organizatora - z uwzględnieniem postanowień ust. 5 poniżej. Organizator przewidział: 175 Nagród Głównych (opisane w par. 7 pkt. 8 Regulaminu).
   
 5. Nagrodę Główną Konkursu otrzymają kolejni najlepsi Uczestnicy poszczególnych Grup lub Podgrup, mający najlepsze wyniki w Finałowym Teście wiedzy. Test wyłoni laureatów Nagrody Głównej zgodnie z podziałem:
  1. 30 Uczestników z Grupy Ambitni twórcy,
  2. 34 Uczestników z Grupy Kreatywni Odkrywcy,
  3. 18 Uczestników z Grupy Czołowi wizjonerzy, przy czym:
   1. 13 najlepszych Uczestników z firmy Auto Land,
   2. 5 najlepszych Uczestników spośród Uczestników z innych firm w tej Grupie (o ile zespół z innych firm niż Auto Land zakwalifikuje się do Wielkiego Finału). Jeśli do Wielkiego Finału zakwalifikują się tylko zespoły z firmy Auto Land, 18 miejsc zostanie rozdysponowanych wśród najlepszych Uczestników z tej firmy.
  4. 6 Uczestników z Grupy Doświadczeni innowatorzy,
  5. 7 Uczestników z Grupy Nieustraszeni pionierzy,
  6. 10 Uczestników z Grupy Fachowi technolodzy, przy czym Nagrodę Główną otrzyma po 2 najlepszych Uczestników z każdego z 5 Zespołów biorących udział w II Etapie Konkursu. 
  7. 70 Uczestników z Grupy Brawurowi wynalazcy, zgodnie z podziałem:
   1. 50 najlepszych Uczestników z Podgrupy L,
   2. 20 najlepszych Uczestników z Podgrupy M.
     
 6. Lista zwycięzców II Etapu Konkursu zostanie ogłoszona do 5 dni roboczych po zakończeniu terminu na rozwiązanie Finałowego Testu Wiedzy.
   
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród podczas II Etapu Konkursu.
   
 8. Nagrodę Główną w II Etapie Konkursu stanowić będzie wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch GSB 180-LI o numerze katalogowym 0.601.9F8.300 o wartości  730 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych stanowiąca 11,11% Nagrody Głównej, na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach. 
   
 9. Nagrody Główne zostaną wysłane przesyłką kurierską w ciągu pięciu tygodni od dnia zakończenia okresu ich zamawiania na adres podany w Formularzu przez Partnera zgłaszającego nagrodzonych Uczestników.
   
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności o obiektywnym charakterze (np. czasowa lub stała niedostępność Nagrody Głównej na rynku, zastąpienie towaru stanowiącego Nagrodę Główną nowszym modelem), Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody Głównej poprzez zamianę na nagrodę podobną i nie o niższej wartości. Zmiana ta zostanie opublikowana przez Koordynatora na stronie internetowej www.BoschFuture.pl.
   
 11. Nagrody Główne w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
   
 12. Prawa do Nagrody Głównej nie można przenieść na osobę trzecią.
   
 13. Dowodem wydania nagrody jest potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika drogą elektroniczną na stronie Konkursu www.BoschFuture.pl.
   
 14. Brak możliwości doręczenia Nagrody Głównej, spowodowany nieprawidłowością wskazanego adresu, powoduje jej przepadnięcie na rzecz Organizatora.


§ 8. Dane osobowe

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników (administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
   
 2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Wszystką korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Pan Matthias Goebel Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com.
   
 3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają dane osobowe Uczestników w następujących celach: 
  1. realizacji umowy uczestnictwa w Konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    
 4. Dane osobowe Uczestników są przekazywane przez Koordynatora i administratora danych osobowych innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub gdy strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy istnieje na to zgoda Uczestników.
   
 5. W celu realizacji postanowień Regulaminu dane Osób uprawnionych są udostępniane Koordynatorowi oraz firmie DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
   
 6. Dane Uczestników przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, handlowym) terminów przechowania.
   
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. informacji: Uczestnik ma prawo do otrzymania od administratora danych osobowych informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu Uczestnik może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Konkursu,
  2. skorygowania i usunięcia danych: Uczestnik może zażądać od administratora danych osobowych skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),
  3. ograniczenie przetwarzania: Uczestnik może zażądać od administratora danych osobowych - o ile spełnione są wymogi ustawowe - aby administrator ograniczył przetwarzanie danych Uczestnika,
  4. sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Uczestnika, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Uczestnika, 
  5. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Uczestnik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania zgody Uczestnika i wykorzystania danych Uczestnika w ramach już trwającej kampanii,
  6. sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Uczestnika, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Uczestnika,
  7. odwołanie zgody: jeżeli Uczestnik udzielił administratorowi danych osobowcyh zgody na przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych Uczestnika do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,
  8. przenoszenia danych: Uczestnik ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił administratorowi danych osobowych, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
    
 8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Konkursu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 9. W przypadku, jeśli Uczestnik stwierdzi iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem przepisów prawa, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
   
 10. Podanie przez Uczestnika danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w Formularzu uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
   
 11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji Uczestnik udzielił dodatkowe zgody na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione Uczestnikowi w trakcie składania oświadczeń woli.
   
 12. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Uczestników danych.


§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.BoschFuture.pl oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora. 
   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin
   
 3. Nad prawidłowością ustalenia wyników rywalizacji konkursowej oraz nad przekazaniem nagród nagrodzonym czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Koordynatora.
   
 4. Wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu powinny być zgłaszane na adres siedziby Koorynatora listem poleconym lub e-mailowo na adres kontakt@BoschFuture.pl nie później niż do 5 października 2019 r. 
   
 5. Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz Koordynatora będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni 
   
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia oświadczenia o przyznaniu nagrody Uczestnikowi w przypadku stwierdzenia lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia, że działania, które podjął Uczestnik w celu otrzymania nagrody w Konkursie stanowiły:
  1. naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu,
  2. naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
   
 8. Nagrody w Konkursie nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru nagród w imieniu Uczestników.


Data: 01.03.2019 r.
Wersja 1.

Infolinia
+48 608 040 716

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania dotyczące Konkursu Bosch Future 2019, skontaktuj się z nami.

Infolinia działa od pon. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00.